Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan biedingen, offertes en overeenkomsten tussen Het Fotomoment, hierna te noemen:

“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten behoeve van derden die voor de uitvoering door Gebruiker worden ingeschakeld.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voor waarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het

overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Definities

De “opdrachtgever”: Iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere entiteit, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die op eigen naam als eisende en verwerende in procedures kan optreden, alsmede de rechtsopvolgers en cessionarissen van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst tot het verlenen van diensten, die aan HetFotomoment werk opdraagt.

De “partijen”: HetFotomoment ter ene zijde en opdrachtgever aan andere zijde.
De”gebruiker”: HetFotomoment en/of haar medewerkers.
De “overeenkomst tot het verlenen van diensten”: de overeenkomst, waarbij HetFotomoment zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoeding te betalen.
De “uitkoopsom”: de gage, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van HetFotomoment, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend.

2. Gebruiker zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij sturen. De Wederpartij zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na dagtekening bij

Gebruiker is.

3. Indien de getekende overeenkomst niet binnen deze in lid 2 genoemde termijn door Gebruiker is ontvangen, heeft Gebruiker, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken betreffende het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities.

Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

6. HetFotomoment is bevoegd om haar aanbiedingen, offertes of kostenschattingen binnen vier werkdagen na acceptatie door opdrachtgever in te trekken.

 

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot de opdracht

1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van HetFotomoment.

2. Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren op dracht zorgt de opdrachtgever ervoor dat deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle gevolgen die voortvloeien uit het niet (meer) hebben van de vergunningen en of ontheffingen voor zijn rekening zijn.

3.a Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat HetFotomoment op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.

3.b Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat HetFotomoment op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.

4. De gebruiker zal zich inspannen ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door de Gebruiker of opdrachtgever geleverd zullen worden.

5. Het is niet toegestaan om beeld- en of geluidsopnamen zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker te maken.

6. De gebruiker mag elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten pauzeren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Indien de artiest op de datum van uitvoering van de opdracht een radio- of televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt Gebruiker zich het

recht voor om zonder dat hij schadeplichtig wordt (een deel van) de opdracht te annuleren of in overleg met de opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht te verplaatsen naar een andere datum.

8. Indien zich de hierboven genoemde situatie voordoet of indien de artiest door ziekte dan wel overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de opdracht op te treden, heeft Gebruiker het recht de betreffende opdracht door een andere gelijkwaardige persoon te laten uitvoeren, waarbij eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever zonder dat opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst (gedeeltelijk) te annuleren of te ontbinden.

9. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Opdrachtduur.
1.De duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever.
2.De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan door opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van HetFotomoment. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, niet van HetFotoment kan worden gevergd dat de opdracht binnen overeengekomen termijn wordt uitgevoerd, heeft HetFotomoment recht dienovereenkomstige termijnverlegging of wijziging van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, of kan HetFotomoment de overeenkomst tot dienstverlening ontbinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.
3. Indien een tussentijdse wijziging van de werkzaamheden zoals beschreven in 5.2. het overeengekomen honorarium waarschijnlijk zal beïnvloeden, zal HetFotomoment opdrachtgever hiervan tijdig berichten. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, dat HetFotomoment factureert na uitvoering van het meerwerk.

6: Honorering/ prijzen.
1. De dienstverlening van HetFotomoment geschiedt tegen uurtarief, tenzij met de opdrachtgever vaste of volgens formule te berekenen vergoedingen zijn overeengekomen, in welk geval afhankelijk van de hoogte van het te factureren bedrag en duur van de opdracht, maandelijks vooraf wordt gefactureerd in een vast bedrag.
2. Het honorarium en de kosten van HetFotomoment worden uitgedrukt in Nederlandse valuta exclusief eventuele B.T.W. en exclusief kosten, verband houdende met de uitvoering van de opdracht die voor rekening van opdrachtgever zijn, zoals reis- en verblijfskosten, porti- en telefoonkosten, mogelijke valutamutaties, secretariaatskosten, reisuren of kosten betaald aan derden ter uitoefening van de opdracht, zoals eventuele overheidsleges, expertisekosten ter zake het vaststellen van ontstane schade, dan wel vergoedingen voor aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406 lid 2 Boek 7 Burgerlijk wetboek, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van HetFotomoment naar zijn aard meebrengt. Deze kosten worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
3. Geraamde kosten en honoraria kunnen worden aangepast overeenkomstig de stijging van arbeidskosten of andere kosten zoals genoemd in 6.2.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Gebruiker ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) opdracht, welke aan opdrachtgever

worden gepresenteerd en of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentaires, ontwerpen en of andere (schriftelijke of digitale) uitwerkingen,

berusten uitsluitend bij Gebruiker. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker van voornoemde concepten

gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

 

Artikel 8. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden

zonder dat de opdrachtgever het recht heeft op verrekening en of opschorting.

2. Gebruiker is gerechtigd om ter voorfinanciering een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom.

3. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim. Gebruiker heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging nakoming in rechte te vorderen, dan wel de opdracht te ontbinden of te annuleren.

4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is op drachtgever over het aan Gebruiker verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de

opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

5. Onverminderd het hiervoor genoemde is de opdracht gever eveneens gehouden alle andere door Gebruiker in redelijkheid te maken kosten waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

6. Handelt de opdrachtgever in strijd met dit artikel dan is Gebruiker gerechtigd zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.

7. Is er meer dan 1 (een) opdrachtgever dan is elk van de opdrachtgevers jegens Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het factuurbedrag.

8. Gebruiker is gerechtigd om zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Opdrachtgever dient deze zekerheid

op het eerste verzoek van Gebruiker te verschaffen.

9. Opdrachtgever dient te allen tijde aan Gebruiker te betalen en mag geen betalingen doen aan derden en of toeleverancier tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Het hebben van een klacht over een factuur of dienst is geen reden om betaling op te schorten dan wel na te laten.

11. Indien HetFotomoment goederen verhuurt aan opdrachtgever, dient indien Hetfotomoment het wenst de huurprijs te worden voldaan door bijschrijving van de huur op een rekening van HetFotomoment voordat de huur intreedt dan wel voordat de huurder de beschikking over het gehuurde heeft.

 

Artikel 9. Annulering

1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Gebruiker gesloten overeenkomst per aangetekend schrijven aan Gebruiker mee te delen. Indien de opdrachtgever de met Gebruiker afgesloten overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd.

Bij annulering is iedere opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:

a. Tot 45 dagen voor aanvang van het evenement: 15% van het totale huurbedrag met een

minimum van 150 euro.

b. Binnen 45 dagen voor aanvang van het evenement tot 7 dagen voor het evenement: 50% van het totale huurbedrag.

c. Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot de dag van het evenement 75%van het totale huurbedrag.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Gebruiker volledig voor iedere aanspraak van enige derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

3. Indien door overmacht, waaronder is begrepen ziekte van de medewerkers van HetFotomoment die zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht, ziekte of door andere redenen afwezige maar door HetFotomoment geboekte uitvoerders van evenementen, staking van het personeel van HetFotomoment, bedrijfsstoornissen op de plaats van vestiging van opdrachtgever of andere niet voor rekening van HetFotomoment komende factoren, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is HetFotomoment bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden, in welk geval zij opdrachtgever per aangetekend schrijven zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door opdrachtgever voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door HetFotomoment.

 

4. Bij surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van één der partijen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst tot het verlenen van diensten te beëindigen op de wijze zoals beschreven in 9.3.

 

Artikel 10. Klachten

Doen zich onvoorziene omstandigheden voor dan dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk gemeld te worden. Eventueel optredende schade dient door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Klachten moeten daarnaast zo duidelijk mogelijk omschreven en gemotiveerd worden en zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de uitvoering van de opdracht, per aangetekende brief aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt op straffe van verval. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid/vrijwaring

1. Gebruiker is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan.

2. Indien en voor zover op Gebruiker enige aansprakelijkheid mocht rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Gebruiker aan de

Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel nog te factureren bedrag.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht.

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en of verlies van de door Gebruiker of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter

beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de artiest. De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor iedere aanspraak ter zake.

5. In geval van meerwerk en of overmacht komen alle (on) kosten van Gebruiker en de– al dan niet door Gebruiker ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

6. Onverminderd de bevoegdheid van Gebruiker om al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk

voor alle schade, gevolgschade daaronder ene voorwaarden begrepen, van Gebruiker, voortvloeiend uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voor

waarden genoemde garantie of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

7. In geval van schade die door HetFotomoment in eerste instantie wordt geschat als zijnde kleiner dan 750,00 euro geschiedt de expertise ter vaststelling van het schadebedrag door Hetfotomoment. Bij een schade door HetFotomoment geschat vanaf 750,00 euro wordt in overleg met opdrachtgever een schadebureau ingeschakeld.

 

 

 

Artikel 12. Ontbinding

1. Partijen mogen de gesloten overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en zonder ter zake schadeplichtig te worden wanneer:

• een van de partijen failliet verklaard is;

• voor een van de partijen in het kader van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen een schuldsanerings traject wordt aangevangen;

• de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat dit hem wordt verleend;

• de opdrachtgever vanwege beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

• gebruiker gegronde reden heeft om te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Doet zich een van de hierboven genoemde situaties voor dan zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 13. Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook waardoor Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet,

niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en of kosten kan nakomen, zullen voor Gebruiker als overmacht gelden.

2. In geval van overmacht is Gebruiker met inachtneming van artikel 11 lid 4 gerechtigd:

• hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, dus zonder tussenkomst van de rechter en zonder dat Gebruiker hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

• hetzij in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Indien hierdoor meerwerk ontstaat, is artikel 3 lid 5 van

toepassing.

3. Het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunning(en) of ontheffing(en) van de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

4.wanneer HetFotomoment door haar ontstane technische problemen niet kan voldoen aan de opdracht, zullen wij die periode vergoeden naar verhouding van het aantal uur en het factuurbedrag.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de door Gebruiker gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van geschillen is uitsluitend de rechter in Rotterdam bevoegd.

 

Artikel 15. Wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst versie

c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand

komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

meer informatie of een offerte? Bel 06 50431770 of neem contact op

Scroll To Top